ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» محور های ششمین کنفرانس بین المللی برند
محور های ششمین کنفرانس بین المللی برند
محور های ششمین کنفرانس بین المللی برند
1.توسعه و ترویج برند سازی و مدیریت برند
2.ترغیب سازمان ها به پژوهش در زمینه برند  تدوین استراتژی مدیریت برند
3.تمهیدات لازم در ارتقاء نام ایران با قرار گرفتن در رتبه بندی موسسات معتبر جهانی
4.کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق تدوین استراتژی ملی برند