ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برند

اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برند در محل دبیرخانه دائمی تشکیل شد و ساختار و اهداف و محورهای کنفرانس برند به بحث و تبادل نظر گذاشته شدند و مورد تصویب قرار گرفتند.در این جلسه استراتژی کنفرانس

اطلاعیه زمان برگزاری ششمین کنفرانس برندi

دبیرخانه ششمین کنفرانس بین المللی برندتاریخ برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی برندراطی اطلاعیه ای اعلام کرد.بر اساس این اطلاعیه کنفرانس در روزهای27و28 بهمن ماه 1390برگزار میگردد